Tổng hợp tài liệu CNTT chọn lọc Cấu trúc dữ liệu-Hoctot123.com
 • Mã sản phẩm:Giáo trình giải thuật và lập trình-Lê Minh Hoàng

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 332 trang

  Nếu bạn là người đam mê tin học, nếu bạn là người muốn khám phá về lập trình, hẳn bạn phải biết đến một cuốn sách tin học rất nổi tiếng ở Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Từ những học sinh không chuyên đến những thành viên đội tuyển thi quốc tế tin học, có lẽ không một ai chưa từng học qua cuốn sách được biên soạn bởi một thầy giáo trẻ những đầy tài năng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy Lê Minh Hoàng.
 • Mã sản phẩm:Chuyên đề Thuật toán minimax

  Trạng thái: Còn hàng

  Mục Lục
  A. Thuật toán Minimax 2
  I. Thuật toán minimax 2
  II. Các Alpha-beta Cutoff Thủ tục 4
  B. Trò chơi tíc tắc toe 9
  I. Giới thiệu trò chơi 9
  II. Mục tiêu trò chơi 9
  III. Hướng giải quyết 9
  IV. Thuật toán 10
  V. Giới thiệu chương trình 15
  1. Giao diện chính của chương trình 15
  2. Chức năng chính của chương trình 15
  3. Kết quả của trò chơi 17
  C. Tài liệu tham khảo 19

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Cấu trúc dữ liệu

  Trạng thái: Còn hàng

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG IMỞ ĐẦU .9 U
  I. TỪBÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH.9
  1. Mô hình hóa bài toán thực tế.9
  2. Giải thuật (algorithms).12
  3. Ngôn ngữgiảvà tinh chếtừng bước (Pseudo-language and stepwise refinement) .15
  4. Tóm tắt.17
  II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG (ABSTRACT DATA TYPE).18
  1. Khái niệm trừu tượng hóa.18
  2. Trừu tượng hóa chương trình.18
  3. Trừu tượng hóa dữliệu.19
  III. KIỂU DỮLIỆU - CẤU TRÚC DỮLIỆU VÀ KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG (DATA
  TYPES, DATA STRUCTURES, ABSTRACT DATA TYPES).20
  CHƯƠNG II CÁC KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG CƠBẢN .22
  (BASIC ABSTRACT DATA TYPES).22
  I. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG DANH SÁCH (LIST).24
  1. Khái niệm danh sách.24
  2. Các phép toán trên danh sách.24
  3. Cài đặt danh sách.26
  II. NGĂN XẾP (STACK).43
  1. Định nghĩa ngăn xếp.43
  2. Các phép toán trên ngăn xếp .44
  3. Cài đặt ngăn xếp .45
  4. Ứng dụng ngăn xếp đểloại bỏ đệqui của chương trình.48
  III. HÀNG ĐỢI (QUEUE).53
  1. Định Nghĩa .53
  2. Các phép toán cơbản trên hàng.53
  3. Cài đặt hàng.53
  4. Một số ứng dụng của cấu trúc hàng.62
  IV. DANH SÁCH LIÊN KẾT KÉP (double - lists).62
  BÀI TẬP .68
  CHƯƠNG III CẤU TRÚC CÂY (TREES).73
  I. CÁC THUẬT NGỮCƠBẢN TRÊN CÂY.74
  1. Định nghĩa .74
  2. Thứtựcác nút trong cây.75
  3. Các thứtựduyệt cây quan trọng.75
  4. Cây có nhãn và cây biểu thức.76
  II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG CÂY.78
  III. CÀI ĐẶT CÂY.79
  1. Cài đặt cây bằng mảng .79
  2. Biểu diễn cây bằng danh sách các con.85
  3. Biểu diễn theo con trái nhất và anh em ruột phải:.86
  4. Cài đặt cây bằng con trỏ.87
  IV. CÂY NHỊPHÂN (BINARY TREES).87
  1. Định nghĩa .87
  2. Duyệt cây nhịphân.88
  3. Cài đặt cây nhịphân.89
  V. CÂY TÌM KIẾM NHỊPHÂN (BINARY SEARCH TREES).92
  1. Định nghĩa .92
  2. Cài đặt cây tìm kiếm nhịphân.93
  BÀI TẬP .100
  CHƯƠNG IV TẬP HỢP .103
  I. KHÁI NIỆM TẬP HỢP.104
  II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG TẬP HỢP .104
  III. CÀI ĐẶT TẬP HỢP.105
  1. Cài đặt tập hợp bằng vector Bit.105
  2. Cài đặt bằng danh sách liên kết .107
  IV. TỪ ĐIỂN (dictionary).111
  1. Cài đặt từ điển bằng mảng.111
  2. Cài đặt từ điển bằng bảng băm .113
  3. Các phương pháp xác định hàm băm .122
  V. HÀNG ƯU TIÊN (priority queue).123
  1. Khái niệm hàng ưu tiên.123
  2. Cài đặt hàng ưu tiên.124
  BÀI TẬP .131
  CHƯƠNG V ĐỒTHỊ(GRAPH).133
  I. CÁC ĐỊNH NGHĨA .134
  II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG ĐỒTHỊ.135
  III. BIỂU DIỄN ĐỒTHỊ.136
  1. Biểu diễn đồthịbằng ma trận kề.136
  2. Biểu diễn đồthịbằng danh sách các đỉnh kề: .138
  IV. CÁC PHÉP DUYỆT ĐỒTHỊ(traversals of graph) .138
  1. Duyệt theo chiều sâu (depth-first search).139
  2. Duyệt theo chiều rộng (breadth-first search).140
  V. MỘT SỐBÀI TOÁN TRÊN ĐỒTHỊ.143
  1. Bài toán tìm đuờng đi ngắn nhất từmột đỉnh của đồthị(the single source shorted path
  problem).143
  2. Tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cảcác cặp đỉnh.145
  3. Bài toán tìm bao đóng chuyển tiếp (transitive closure).146
  Trang 4
  Cấu trúc dữliệu Mục lục
  4. Bài toán tìm cây bao trùm tối thiểu (minimum-cost spanning tree).147
  BÀI TẬP .150

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Phương pháp sinh và thuật toán quay lui

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài tập
  Tạo tập tin văn bản có tên Tapcon.in chứa nội dung : 10 4
  Ý nghĩa: số đầu: số phần tử của tập, số kế tiếp là số phần tử của tập con.
  Dùng kỹ thuật sinh, viết chương trình ghi các tập con của tập này lên file Tapcon.out

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Độ phức tạp thuật toán

  Trạng thái: Còn hàng

  Độ phức tạp thuật toán
  Đánh giá thời gian chạy thuật toán:
  – T(n) = sốlượng phép toán sơcấp cần phải thực hiện (phép toán số học, phép toán logic, phép toán so sánh). Mỗi phép toán sơcấp được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.
  – Quan tâm đến tốc độtăng của hàm T(n) .
  – Ví dụ:
  T(n) = 2n2+ 3n + 10

   

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Hàng đợi và Ngăn xếp-Queue and Stack

  Trạng thái: Còn hàng

  Ngăn xếp (stack)
  Ngăn xếp là gì?
  Là một danh sách nhưng các phép toán chỉ ñược thực hiện ở một đỉnh của danh sách.
  Ví dụ:
  – Lấy hàng hóa trong kho
  – Tìm các cặp dấu ngoặc tương ứng
  Tính chất:
  Vào trước ra sau (First In Last Out: FILO)

   

 • Mã sản phẩm:Bài giảng phần Ma trận

  Trạng thái: Còn hàng

  §14. PHÂN TÍCH SCHUR 
    Cho ma trận vuông [A], cấp n ta phân tích nó thành: 
    [A] = [T][U][T]* 
  Trong đó: 
  [T]  ma trận unita và [T]* là ma trận chuyển vị liên hợp của [T](lâý chuyển vị của [T] rồi lấy liên hợp của các phần tử). 
  [U] = [Λ] + [N] 
  [Λ]  là ma trận đường chéo có các phần tử là các giá trị riêng của [A] 
  [N]  ma trận tam giác phải, có các phần tử thuộc đường chéo chính bằng zero. 
  Mọi ma trận vuông đều có thể phân tích Schur. Tuy nhiên phân tích này 
  không duy nhất. Nếu [A] là ma trận trực giao thì [U] là ma trận đường chéo 
  và các cột của [T] là các vec tơ riêng của [A]. Phân tích Schur khi này được gọi 
  là phân tích phổ. Nếu [A] xác định dương, phân tích Schur chính là phân tích SVD.

   

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Trạng thái: Còn hàng

  Mỗi mẩu tin bao gồm hai phần: Phần tĩnh và phần động.
  Phần tĩnh gồm các trường mà tất cả các thể hiện đều có.
  Phần động sẽ có các trường khác nhau tùy theo từng thể hiện.
  Trong phần tĩnh phải có một trường dùng để phân biệt các thể hiện.
  Phép toán lựa chọn một phần tử tương tự như mẩu tin bình thường.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Thuật toán mã hóa và ứng dụng

  Trạng thái: Còn hàng

  Phần lõi chính của quy trình mã hóa MARS là một hệthống Feistel loại 3 bao gồm 16 chu kỳ. Trong mỗi chu kỳsửdụng một hàm E được xây dựng dựa trên một tổhợp của các phép nhân, phép quay phụthuộc dữliệu và S–box. Hàm này nhận vào một từ dữ liệu và trảra ba từ dữliệu. Cấu trúc của hệthống Feistel được thểhiện trong Hình 5.3 và hàm E được mô tảtrong Hình 5.4. Trong mỗi chu kỳ sửdụng một từdữliệu đưa vào Evà cho ra ba từdữliệu được cộng hoặc XOR với ba từdữliệu khác. Sau khi thực hiện xong hàm E từnguồn được quay 13 bit vềbên trái.

 • Mã sản phẩm:Hướng dẫn sử dụng Chương trình Trộn đề thi trắc nghiệm -McMIX Version 1

  Trạng thái: Còn hàng

  Mục lục
    
  1 Giới thiệu McMIX.1
  2 Các thuật ngữ chính dùng trong chương trình .2
  3 Khởi đầu cùng McMIX .4
  3.1 Cài đặt . 4
  3.2 Các thư mục sau khi cài đặt. 5
  3.3 Khởi động chương trình . 5
  3.4 Giao diện chính của chương trình . 5
  3.5 Thoát chương trình . 5
   
  3.6 Những hạn chế cần lưu ý khi dùng McMIX . 6
  3.7 Thông tin cập nhật McMIX. 6
  3.8 Lời cảm ơn .6
  4 Hướng dẫn sử dụng nhanh McMIX .7
  4.1 Bước 1: ChuNn bị đề thi từ Microsoft Word . 7
  4.2 Bước 2: Tạo một kỳ thi mới (hoặc chọn một kỳ thi cũ đã có). . 9
  4.3 Bước 3: Tạo một môn thi mới (hoặc chọn một môn thi cũ đã có). . 10
  4.4 Bước 4: Import (hoặc Copy và paste) đề thi đã chuNn bị vào McMIX. 10
  4.5 Bước 5: ChuNn bị đề thi - in đề thi gốc – in đề thi chuNn. 11
  4.6 Bước 6: Trộn & in các đề thi hoán vị. 13
  5 Các vấn đề khác .16
  5.1 ChuNn bị câu hỏi cho đề thi . 16
  5.2 Xem/Sửa đề thi chuNn . 22
  5.3 Kỳ thi – Môn thi . 24
  5.4 Định dạng mẫu trình bày cho đề thi . 25
  5.5 Áp dụng mẫu định dạng cho đề thi . 28
  6 Hướng đến việc import/export đề thi và câu hỏi thi .29
  7 Hỗ trợ chương trình.30
 • Mã sản phẩm:Bài giảng Cấu trúc dữ liệu động

  Trạng thái: Còn hàng

  DS có thứ tự là DS mà các phần tử được sắp xếp theo một thứ tự nào đó dựa trên trường khoá. Ðể sắp xếp một danh sách, có 2 phương án:
  Phương án 1: Hoán vị nội dung các phần tử trong danh sách 
   Sử dụng các thuật toán sắp xếp như trên mảng, dựa trên việc hoán vị nội dung của các phần tử
   Phương pháp này đòi hỏi sử dụng vùng nhớ trung gian, số lần hoán vị có thể lên đến bậc n^2. Làm cho thao tác sắp xếp chậm không tận dụng được các ưu điểm của DSLK

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài toán sắp xếp
  Bài toán sắp xếp là bài toán sắp xếp n đối tượng cho trước dựa trên một tiêu chí nào đó theo một thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Chẳng hạn bài toán sắp xếp danh sách các sinh viên theo thứ tự tăng dần của họ tên, giảm dần của điểm tổng kết. Thông thường, mỗi đối tượng sắp xếp là một mẫu tin gồm nhiều trường trong đó có một hoặc nhiều trường khoá. Kiểu của trường khoá là kiểu có quan hệ thứ tự (như kiểu nguyên, thực và ký tự.). Mục đích của việc sắp xếp là tổ chức các đối tượng đó theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của trường khóa.
  Để đơn giản nhưng không làm mất tính tổng quát ta coi mỗi đối tượng cần sắp xếp chỉ gồm một trường khoá với kiểu số nguyên và được lưu trữ trong một mảng. Mảng các đối tượng được khai báo như sau:
  Const Max = 100;
  Var A: Array[1.Max] of Integer;
  Trong quá trình sắp xếp ta thường phải thực hiện việc hoán đổi vị trí hai đối tượng cho nhau, thủ tục hoán đổi vị trí hai đối tượng được thể hiện như sau:
  Procedure Swap(var x,y: Integer);
  Var z: Integer;
  Begin
  z := x;
  x := y;
  y := z;
  End;
  Dễ thấy rằng thủ tục hoán đổi hai đổi tượng x, y có độ phức tạp là O(1).

   

 • Mã sản phẩm:Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Trạng thái: Còn hàng

  Lập trình hướng đối tượng
  Object oriented programming (OOP)
  • Lâp trình hướng đối tượng giúp chúng ta cài đặt cácmô tả trừu tượng (đối
  tượng dữ liệu và các phép toán) thành các đoạn mã chương trình
  • Chương trình được thiết kế thành từng đoạn nhỏ, mỗiđoạn mô tả về một
  đối tượng (thuộc tính dữ liệu, các phép toán trên dữ liệu)
  • Hai thuốc tính quan trọng: đóng gói (encapsulation)và thừa kế
  (inheritance)

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Trạng thái: Còn hàng

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU.
  - 6 -Chương 1 : GIỚI THIỆU THIẾT KẾ, ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN.
  -8-I. Định nghĩa trực quan về Thuật toán.- 8 -1.
  Định nghĩa.- 8 -2.
  Các đặc trưng cơ bản của thuật toán.- 9 -3.
  Đặc tả thuật toán.- 9 -II.
  Các dạng diễn đạt thuật toán.
  - 9 -1. Dạng lưu đồ ( sơ đồ khối ).-
  10 -2. Dạng ngôn ngữ tự nhiên.- 10 -3.
  Ngôn ngữ lập trình.
  - 10 -4. Dạng mã giả.- 10 -
  III.Thiết kế thuật toán.- 12 -1.
  Modul hóa và thiết kế từ trên xuống (Top-Down).- 13 -2.
  Phương pháp làm mịn dần (hay tinh chế từng bước ).- 13 -3.
  Một số phương pháp thiết kế.
  - 15 -IV. Phân tích thuật toán.- 17 -1.
  Các bước trong quá trình phân tích đánh giá thời gian chạy của
  thuật toán.- 17 -2. Các ký hiệu tiệm cận.- 18 -3.
  Một số lớp các thuật toán.- 19 -4.
  Phân tích thuật toán đệ qui.- 21 -5.
  Các phép toán trên các ký hiệu tiệm cận.- 25 -6.
  Phân tích trường hợp trung bình.- 26 -V.
  Tối ưu thuật toán.- 27 -1.
  Kỹ thuật tối ưu các vòng lặp.- 27 -2.
  Tối ưu việc rẽ nhánh.- 30 -
  Bài tập.- 30 -Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỂ TRỊ .
  - 33 -I. Mở đầu.
  -1. Ý tưởng.- 33 -2.
  Mô hình.- 33 -II. Thuật toán tìm kiếm nhị phân.-33
  -1. Phát biểu bài toán.- 33 -2.
  Ý tưởng.- 33 -3.
  Mô tả thuật toán.- 33 -
  Trần Tuấn Minh Khoa Toán-Tin
  Thiết kế và đánh giá thuật toán - 2 -
  4. Độ phức tạp thời gian của thuật toán.- 34 -5.
  Cài đặt.- 34 -III.
  Bài toán MinMax.- 35
  -1. Phát biểu bài toán.- 35 -2.
  Ý tưởng.- 35 -3. Thuật toán.- 35 -4.
  Độ phức tạp thuật toán.- 36 -5.
  Cài đặt.- 36 -IV. Thuật toán QuickSort.- 36 -1.
  Ý tưởng.- 37 -2.
  Mô tả thuật toán.- 37 -3.
  Độ phức tạp của thuật toán.- 38
  -V. Thuật toán nhân Strassen nhân 2 ma trận.- 39 -1.
  Bài toán.- 39 -2.
  Mô tả.- 39 -VI.
  Bài toán hoán đổi 2 phần trong 1 dãy.- 41 -1.
  Phát biểu bài toán.- 41 -2.
  Ý tưởng.- 41 -3. Thuật toán.- 41 -4.
  Độ phức tạp thuật toán.- 43 -5.
  Cài đặt.- 43 -VII. Trộn hai đường trực tiếp.- 44 -1.
  Bài toán.- 44 -2.
  Ý tưởng.- 44 -3. Thiết kế.- 45 -
  Bài tập.- 50 -Chương 3 : PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI.- 53 -I. Mở đầu.- 53 -1. Ý tưởng .- 54-
  2. Mô hình.- 53 -II. Bài toán Ngựa đi tuần.- 54 -1. Phát biểu bài toán.- 54 -2. Thiết kế thuật toán.- 55 -
  III. Bài toán 8 hậu.- 57 -1. Phát biểu bài toán.- 57 -2. Thiết kế thuật toán.- 57
  -IV. Bài toán liệt kê các dãy nhị phân độ dài n.- 59 -Trần Tuấn Minh Khoa Toán-Tin
  Thiết kế và đánh giá thuật toán - 3 -
  1. Phát biểu bài toán.- 59 -2. Thiết kế thuật toán.- 59
  -V. Bài toán liệt kê các hoán vị.- 60 -1. Phát biểu bài toán.- 60 -2. Thiết kế thuật toán.- 60
  -VI. Bài toán liệt kê các tổ hợp.- 61 -1. Phát biểu bài toán.- 61 -2. Thiết kế thuật toán.- 61
  -VII. Bài toán tìm kiếm đường đi trên đồ thị.- 61 -1. Phát biểu bài toán.- 61 -2. Thuật toán DFS ( Depth First Search).- 62 -3. Thu?t toán BFS ( Breadth First Search).- 64
  -Bài tập.- 66 -Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NHÁNH CẬN.- 69 -I. Mở đầu.- 69 -1. Ý tưởng.- 69 -2. Mô hình.- 69
  -II. Bài toán nguời du lịch.- 70 -1. Bài toán.- 70
  -2. Ý tưởng.- 70 -3. Thiết kế.- 71
  -4. Cài đặt.- 73 -III. Bài toán cái túi xách.- 74
  -1. Bài toán.- 74
  -2. Ý tưởng.- 74 -3. Thiết kế thuật toán.- 75
  -4. Cài đặt.- 78
  -Bài tập.- 79 -Chương 5: PHƯƠNG PHÁP THAM LAM.- 81 -I. Mở đầu.- 81 -1. Ý tưởng.- 81 -2. Mô hình.- 81
  -II. Bài toán người du lịch.- 82 -1. Bài toán.- 82
  -2. Ý tưởng.- 82 -3. Thuật toán.- 82
  -4. Độ phức tạp của thuật toán.- 83 -Trần Tuấn Minh Khoa Toán-Tin
  Thiết kế và đánh giá thuật toán - 4 -
  5. Cài đặt.- 83 -III. Thuật toán Dijkstra -Tìmđường đi ngắn nhất trong đồ thị có
  trọng số.- 84 -1. Bài toán.- 84
  -2. Ý tưởng.- 85 -3. Mô tả thuật toán.- 85 -
  4. Cài đặt.- 87 -5. Độ phức tạp của thuật toán.- 90
  -IV. Thuật toán Prim – Tìm cây bao trùm nhỏ nhất.- 90 -1. Bài toán.- 90
  -2. Ý tưởng.- 90 -3. Mô tả thuật toán.- 90
  -4. Cài đặt.- 91 -5. Độ phức tạp thuật toán.- 93
  -V. Bài toán ghi các bài hát.- 93 -1. Phát biểu bài toán.- 93 -2. Thiết kế.- 93
  -3. Độ phức tạp của thuật toán.- 94 -4. Cài đặt.- 94
  -VI. Bài toán chiếc túi xách (Knapsack).- 95 -1. Phát biểu bài toán.- 95 -2. Thiết kế thuật toán.- 95
  -3. Độ phức tạp của thuật toán.- 96 -4. Cài đặt.- 96
  -VII. Phương pháp tham lam và Heuristic.- 97 -Bài tập.- 98 -Chương 6 : PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG.- 100 -I. Phương pháp tổng quát.- 100 -II. Thuật toán Floyd -Tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh.-
  100 -1. Bài toán.- 100 -2. Ý tưởng.- 101 -3. Thiết kế.- 101
  -4. Cài đặt.- 103 -5. Độ phức tạp của thuật toán.- 104 -III. Nhân tổ hợp nhiều ma trận.- 104
  -1. Bài toán.- 104 -Trần Tuấn Minh Khoa Toán-Tin
  Thiết kế và đánh giá thuật toán - 5 -
  2. Ý tưởng.- 104 -3. Thiết kế.- 105
  -4. Độ phức tạp của thuật toán.- 106 -5. Cài đặt.- 106
  -IV. Cây nhị phân tìm kiếm tối ưu (Optimal Binary Search Tree).-
  107 -1. Phát biểu bài toán.- 108 -2. Ý tưởng.- 108 -3. Thiết kế thuật toán.- 109
  -4. Độ phức tạp của thuật toán.- 110 -5. Cài đặt.- 111
  -V. Dãy chung dài nhất của 2 dãy số.- 111 -1. Bài toán.- 111
  -2. Ý tưởng.- 112 -3. Thuật toán.- 112
  -4. Độ phức tạp của thuật toán.- 114 -5. Cài đặt.- 114
  -VI. Bài toán người du lịch.- 115 -1. Ý tưởng.- 116 -2. Thiết kế thuật toán.- 116
  -3. Độ phức tạp của thuật toán.- 118
  -Bài tập.- 118 -PHỤ LỤC.- 120
  -TÀI LIỆUTHAM KHẢO.- 122 -

   

 • Mã sản phẩm:Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 159 trang

  Đây là file chuyên đề cấu trúc dữ liệu và giải thuật mới,giúp cho các bạn học CNTT mở rộng kiến thức. và các chuyên đề nâng cao, mở rộng trong lập trình. Giải quyết các bài toán khó, phổ biến hiện tại.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình giải thuật cơ bản đến nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 108 trang

  N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”. Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung.

  Đây là giáo trình cung cấp các thuật toán cũng như giải thuật,rất đáng để các bạn IT để mắt đến.

 • Mã sản phẩm:Ebook giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng

  Trạng thái: Còn hàng

  Ebook giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng

  Tài liệu gồm 316 trang.

  Bài toán liệt kê: - Phương pháp sinh - Thuật toán quay lui - Kỹ thuật nhánh cận * Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: - Giải thuật đệ quy - Danh sách - Ngăn xếp, hàng đợi - Cấu trúc cây - Bài toán sắp xếp và tìm kiếm... * Quy hoạch động * Đồ thị

 • Mã sản phẩm:Tuyển tập các thuật toán hay ebook

  Trạng thái: Còn hàng

  Thuật toán (Algorithm) là một dãy hữu hạn các bước,mỗi bước mô tả chính xác các phép toán, hoặc hành động cần thực hiện;sau khi thực hiện các bước theo một trình tự xác định, ta được lời giải của bài toán.

 • Mã sản phẩm:Tài liệu phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán của Khoa CNTT - ĐH Hàng Hải, gồm lý thuyết, ví dụ có giải thích, bài tập và đề thi mẫu về thuật toán, các kiến thức về sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu, đánh giá thuật toán,..

 • Mã sản phẩm:Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật-Mới

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu bao gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật Chương 2: Kỹ thuật tìm kiếm Chương 3: Kỹ thuật sắp xếp Chương 4: Danh sách Chương 5:...

 • Mã sản phẩm:Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật-Đỗ Xuân Lôi

  Trạng thái: Còn hàng

  Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp nâng cao kỹ thuật lập trình, phương pháp giải các bài toán, giúp SV đi sâu vào cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuyên gia...

Scroll