HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHO NGƯỜI MẤT GỐC


Tài liệu gồm 44 trang.

Chia sẽ các kiến thức nền tảng đến nâng cao về hình học không gian 10+11+12,rất hữu ích cho các học sinh mất gốc về hình học không gian.Tài liệu có bài tập và hướng dẫn giải từng bài cụ thể chi tiết.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll