Giáo trình Cấu trúc dữ liệu


MỤC LỤC
CHƯƠNG IMỞ ĐẦU .9 U
I. TỪBÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH.9
1. Mô hình hóa bài toán thực tế.9
2. Giải thuật (algorithms).12
3. Ngôn ngữgiảvà tinh chếtừng bước (Pseudo-language and stepwise refinement) .15
4. Tóm tắt.17
II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG (ABSTRACT DATA TYPE).18
1. Khái niệm trừu tượng hóa.18
2. Trừu tượng hóa chương trình.18
3. Trừu tượng hóa dữliệu.19
III. KIỂU DỮLIỆU - CẤU TRÚC DỮLIỆU VÀ KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG (DATA
TYPES, DATA STRUCTURES, ABSTRACT DATA TYPES).20
CHƯƠNG II CÁC KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG CƠBẢN .22
(BASIC ABSTRACT DATA TYPES).22
I. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG DANH SÁCH (LIST).24
1. Khái niệm danh sách.24
2. Các phép toán trên danh sách.24
3. Cài đặt danh sách.26
II. NGĂN XẾP (STACK).43
1. Định nghĩa ngăn xếp.43
2. Các phép toán trên ngăn xếp .44
3. Cài đặt ngăn xếp .45
4. Ứng dụng ngăn xếp đểloại bỏ đệqui của chương trình.48
III. HÀNG ĐỢI (QUEUE).53
1. Định Nghĩa .53
2. Các phép toán cơbản trên hàng.53
3. Cài đặt hàng.53
4. Một số ứng dụng của cấu trúc hàng.62
IV. DANH SÁCH LIÊN KẾT KÉP (double - lists).62
BÀI TẬP .68
CHƯƠNG III CẤU TRÚC CÂY (TREES).73
I. CÁC THUẬT NGỮCƠBẢN TRÊN CÂY.74
1. Định nghĩa .74
2. Thứtựcác nút trong cây.75
3. Các thứtựduyệt cây quan trọng.75
4. Cây có nhãn và cây biểu thức.76
II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG CÂY.78
III. CÀI ĐẶT CÂY.79
1. Cài đặt cây bằng mảng .79
2. Biểu diễn cây bằng danh sách các con.85
3. Biểu diễn theo con trái nhất và anh em ruột phải:.86
4. Cài đặt cây bằng con trỏ.87
IV. CÂY NHỊPHÂN (BINARY TREES).87
1. Định nghĩa .87
2. Duyệt cây nhịphân.88
3. Cài đặt cây nhịphân.89
V. CÂY TÌM KIẾM NHỊPHÂN (BINARY SEARCH TREES).92
1. Định nghĩa .92
2. Cài đặt cây tìm kiếm nhịphân.93
BÀI TẬP .100
CHƯƠNG IV TẬP HỢP .103
I. KHÁI NIỆM TẬP HỢP.104
II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG TẬP HỢP .104
III. CÀI ĐẶT TẬP HỢP.105
1. Cài đặt tập hợp bằng vector Bit.105
2. Cài đặt bằng danh sách liên kết .107
IV. TỪ ĐIỂN (dictionary).111
1. Cài đặt từ điển bằng mảng.111
2. Cài đặt từ điển bằng bảng băm .113
3. Các phương pháp xác định hàm băm .122
V. HÀNG ƯU TIÊN (priority queue).123
1. Khái niệm hàng ưu tiên.123
2. Cài đặt hàng ưu tiên.124
BÀI TẬP .131
CHƯƠNG V ĐỒTHỊ(GRAPH).133
I. CÁC ĐỊNH NGHĨA .134
II. KIỂU DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG ĐỒTHỊ.135
III. BIỂU DIỄN ĐỒTHỊ.136
1. Biểu diễn đồthịbằng ma trận kề.136
2. Biểu diễn đồthịbằng danh sách các đỉnh kề: .138
IV. CÁC PHÉP DUYỆT ĐỒTHỊ(traversals of graph) .138
1. Duyệt theo chiều sâu (depth-first search).139
2. Duyệt theo chiều rộng (breadth-first search).140
V. MỘT SỐBÀI TOÁN TRÊN ĐỒTHỊ.143
1. Bài toán tìm đuờng đi ngắn nhất từmột đỉnh của đồthị(the single source shorted path
problem).143
2. Tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cảcác cặp đỉnh.145
3. Bài toán tìm bao đóng chuyển tiếp (transitive closure).146
Trang 4
Cấu trúc dữliệu Mục lục
4. Bài toán tìm cây bao trùm tối thiểu (minimum-cost spanning tree).147
BÀI TẬP .150

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll