Bài giảng Phương pháp sinh và thuật toán quay lui


Bài tập
Tạo tập tin văn bản có tên Tapcon.in chứa nội dung : 10 4
Ý nghĩa: số đầu: số phần tử của tập, số kế tiếp là số phần tử của tập con.
Dùng kỹ thuật sinh, viết chương trình ghi các tập con của tập này lên file Tapcon.out

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll