Hướng dẫn lập trình delphi - Quyển 1


Các Biến
Variables có tên như“pigeon holes” . Đây là chương trình sử dụng biến số nguyên nơi số được cất giữ. Sốnày sửdụng từ1 tới 10. Đểtạo một biến bạn có thể đánh như bên dưới. Tên biến ở đây là ‘i’nhưng bạn có thể đặt tên nào mà bạn thích và dễ nhớ cũng được.
Var i : Integer;
Vòng lặp FOR
Cái này được sửdụng khi bạn muốn chương trình lặp lại một nhiệm vụvới sốlượng và
thời gian định trước. Ví dụbên dưới là vòng lặp cần lặp lại 10 lần
Fori := 1 To10 Do{ Lặp lại 10 lần}
Begin
These
Steps
Are
Repeated
Ten
Times
End;

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll