Hướng dẫn lập trình delphi - Quyển 1


TẢI VỀ

Các Biến
Variables có tên như“pigeon holes” . Đây là chương trình sử dụng biến số nguyên nơi số được cất giữ. Sốnày sửdụng từ1 tới 10. Đểtạo một biến bạn có thể đánh như bên dưới. Tên biến ở đây là ‘i’nhưng bạn có thể đặt tên nào mà bạn thích và dễ nhớ cũng được.
Var i : Integer;
Vòng lặp FOR
Cái này được sửdụng khi bạn muốn chương trình lặp lại một nhiệm vụvới sốlượng và
thời gian định trước. Ví dụbên dưới là vòng lặp cần lặp lại 10 lần
Fori := 1 To10 Do{ Lặp lại 10 lần}
Begin
These
Steps
Are
Repeated
Ten
Times
End;

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll