Lý thuyết và bài tập Đệ quy


Khái niệm :
Một hàm được gọi là đệ qui nế u bê n trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó
Phân loại đệ qui :
Đệ quy thường gặp thuộc một trong bốn loại sau :
Đệ qui tuyế n tính
Đê qui nhị phân
Đệ qui phi tuyế n
Đệ qui hỗ tương

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll