Lý thuyết và bài tập Đệ quy


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Khái niệm :
Một hàm được gọi là đệ qui nế u bê n trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó
Phân loại đệ qui :
Đệ quy thường gặp thuộc một trong bốn loại sau :
Đệ qui tuyế n tính
Đê qui nhị phân
Đệ qui phi tuyế n
Đệ qui hỗ tương