Giáo trình Sử dụng phần mềm Eclipse


Lomboz là một plug-in khá hay giúp bạn phát triển ứng dụng web trên Eclipse khá dễdàng và tiện lợi. Cái hay của Lomboz là nó hỗtrợnhiếu loại server, từtomcat, Websphere, WebLogic, JBoss, Oracle 9iAS đến cảJRun, JonAS, Resin. Và quan trọng hơn cả là nó miễn phí nhưEclipse.
Bạn có thểdownload Lomboz và Tomcat tại các trang web :
• Lomboz từ www.objectlearn.com(chú ý download đúng phiên bản Lomboz tương ứng với phiên
bản Eclipse của bạn)
• Tomcat từ jakarta.apache.org/tomcat.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll