Chuyên đề Thuật toán minimax


Mục Lục
A. Thuật toán Minimax 2
I. Thuật toán minimax 2
II. Các Alpha-beta Cutoff Thủ tục 4
B. Trò chơi tíc tắc toe 9
I. Giới thiệu trò chơi 9
II. Mục tiêu trò chơi 9
III. Hướng giải quyết 9
IV. Thuật toán 10
V. Giới thiệu chương trình 15
1. Giao diện chính của chương trình 15
2. Chức năng chính của chương trình 15
3. Kết quả của trò chơi 17
C. Tài liệu tham khảo 19

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll