Hướng dẫn sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server


Table of Contents
1. Giới thiệu. 2
2. Thiết lập kết nối . 3
2.1. Hướng dẫn kết nối . 3
2.2. Một số thông tin kết nối : . 3
3. Tạo CSDL . 4
4. Tạo / Xóa bảng . 6
5. Tạo ràng buộc khóa ngoại . 9
6. Thao tác lên dữ liệu . 12
7. Các chức năng khác . 15
7.1. Xuất / Nhập CSDL (Export/Import Data). 15
7.2. Sao lưu (Backup Database) . 20
7.3. Phục hồi (Restore Database) . 23
7.4. Gắn CSDL (Attact Database) . 26

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll