Hướng dẫn sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Table of Contents
1. Giới thiệu. 2
2. Thiết lập kết nối . 3
2.1. Hướng dẫn kết nối . 3
2.2. Một số thông tin kết nối : . 3
3. Tạo CSDL . 4
4. Tạo / Xóa bảng . 6
5. Tạo ràng buộc khóa ngoại . 9
6. Thao tác lên dữ liệu . 12
7. Các chức năng khác . 15
7.1. Xuất / Nhập CSDL (Export/Import Data). 15
7.2. Sao lưu (Backup Database) . 20
7.3. Phục hồi (Restore Database) . 23
7.4. Gắn CSDL (Attact Database) . 26