Bài tập về Đại số quan hệ


TẢI VỀ

Bài số 2:
Cho CSDL gồm có ba quan hệ như sau:
NCC(MaNCC, TenNCC, DCNCC, DT)
SP(MaSP, TenSP, Loai)
SP¬_NCC(MaNCC, MaSP, SL)
Giải thích một số từ viết tắt:
- MaNCC là mã số nhà cung cấp
- TenNCC là tên nhà cung cấp có mã số tương ứng
- DCNCC là địa chỉ của nhà cung cấp
- DT là điện thoại nhà cung cấp
- MaSP là mã số sản phẩm
- TenSP là tên của sản phẩm
- Loại là chủng loại của mặt hàng
- SL là số lượng đã cung cấp
- Quan hệ NCC ( nhà cung cấp ) dùng để lưu trữ một số thông tin về các nhà cung cấp
- Quan hệ SP ( sản phẩm ) dùng để lưu trữ một số thông tin của các mặt hàng
- Quan hệ SP_NCC dùng để lưu trữ một số thông tin về việc cung ứng sản phẩm của NCC
Hãy viết biểu thức đại số quan hệ cho biết

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll