Bài giảng Cơ sở dữ liệu - NIIT


Quy trình phát triển cơ sở dữ liệu
Quy trình phát triển cơ sở dữ liệu bao gồm 6 giai đoạn:
Lên kế hoạch ban đầu: Trong giai đoạn này, công ty sẽ thu thập thông tin về các ứng dụng đang dùng.
Nghiên cứu về tính khả thi: Trong giai đoạn này sẽ nghiên cứu về tính khả thi của kỹ thuật, kinh tế và cách vận hành CSDL.
Định nghĩa các yêu cầu về CSDL: Giai đoạn này xác định tầm vực của CSDL, các yêu cầu về thông tin để quản lý, các yêu cầu về phần cứng, các yêu cầu về phần mềm.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll