Giao tác và xử lý tranh chấp trong truy xuất xuất đồng đồng thời với MS SQL Server


Xử lý tranh chấp đồng thời
 Tranh chấp đồng thời là gì ?
 Giả lập truy xuất đồng thời
 Một số lỗi khi truy xuất đồng thời
◦ Đọc phải dữ liệu rác
◦ Không đọc lại được dữ liệu ◦ Không đọc lại được dữ liệu
◦ Bóng ma
◦ Mất dữ liệu cập nhật
 Xử lý tranh chấp đồng thời:
◦ Dùng mức cô lập
◦ Khai báo khóa trên từng dòng lệnh

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll