Bài giảng Kiểu dữ liệu có cấu trúc


TẢI VỀ

Mỗi mẩu tin bao gồm hai phần: Phần tĩnh và phần động.
Phần tĩnh gồm các trường mà tất cả các thể hiện đều có.
Phần động sẽ có các trường khác nhau tùy theo từng thể hiện.
Trong phần tĩnh phải có một trường dùng để phân biệt các thể hiện.
Phép toán lựa chọn một phần tử tương tự như mẩu tin bình thường.

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll