Bài giảng Kiểu dữ liệu có cấu trúc


Mỗi mẩu tin bao gồm hai phần: Phần tĩnh và phần động.
Phần tĩnh gồm các trường mà tất cả các thể hiện đều có.
Phần động sẽ có các trường khác nhau tùy theo từng thể hiện.
Trong phần tĩnh phải có một trường dùng để phân biệt các thể hiện.
Phép toán lựa chọn một phần tử tương tự như mẩu tin bình thường.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll