Bài giảng Kiểu dữ liệu có cấu trúc


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Mỗi mẩu tin bao gồm hai phần: Phần tĩnh và phần động.
Phần tĩnh gồm các trường mà tất cả các thể hiện đều có.
Phần động sẽ có các trường khác nhau tùy theo từng thể hiện.
Trong phần tĩnh phải có một trường dùng để phân biệt các thể hiện.
Phép toán lựa chọn một phần tử tương tự như mẩu tin bình thường.