Giáo trình Thuật toán mã hóa và ứng dụng


TẢI VỀ

Phần lõi chính của quy trình mã hóa MARS là một hệthống Feistel loại 3 bao gồm 16 chu kỳ. Trong mỗi chu kỳsửdụng một hàm E được xây dựng dựa trên một tổhợp của các phép nhân, phép quay phụthuộc dữliệu và S–box. Hàm này nhận vào một từ dữ liệu và trảra ba từ dữliệu. Cấu trúc của hệthống Feistel được thểhiện trong Hình 5.3 và hàm E được mô tảtrong Hình 5.4. Trong mỗi chu kỳ sửdụng một từdữliệu đưa vào Evà cho ra ba từdữliệu được cộng hoặc XOR với ba từdữliệu khác. Sau khi thực hiện xong hàm E từnguồn được quay 13 bit vềbên trái.

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll