Giáo trình Oracle cơ bản - SQL và PL-SQ


DOWNLOAD TÀI LIỆU
MỤC LỤC
MỤC LỤC . .1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG . .5
1.1. NGÔN NGỮ SQL. .5
1.1.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL . .5
1.1.2. Chuẩn SQL. .5
1.2. CÁC KHÁINIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU . .5
1.2.1. Các thành phần logic trong database. .5
1.2.2. Các đối tượng trong database . .6
1.2.3. Các nhóm lệnh SQL cơ bản . .6
1.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH. .7
1.3.1. Mô hình dữ liệu . .7
1.3.2. Cấu trúc bảng dữ liệu . .7
CHƯƠNG 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN . .9
2.1. CÂU LỆNH TRUY VẤN . .9
2.1.1. Quytắc viết lệnh . .9
2.1.2. Câu lệnh truyvấn cơ bản . .9
2.1.3. Các thành phần khác của mệnh đề SELECT. .9
2.1.4. Phân biệt giá trị dữ liệu trả về . .10
2.1.5. Giá trị NULL . .1 1
2.2. SQL*PLUS, CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚIDA T ABASE . .1 1
2.2.1. Câu lệnh tương tác của SQL*Plus . .1 1
2.2.2. Phân nhóm câu lệnh trong SQL*Plus. .12
2.2.3. Chi tiết các lệnh SQL*Plus cơ bản . .13
2.3. BÀI TẬP. .15
CHƯƠNG 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN . .17
3.1. CÁC GIỚIHẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU . .17
3.1.1. Mệnh đề WHERE. .17
3.1.2. Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE . .18
3.1.3. Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện . .19
3.2. SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ. .20
3.2.1. Mệnh đề ORDER BY. .20
3.2.2. Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về. .20
3.3. BÀI TẬP. .21
CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL . .23
4.1. TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL. .23
4.1.1. Cấu trúc hàm SQL. .23
4.1.2. Phân loại hàm SQL. .23
4.2. HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU. .24
4.2.1. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số. .24
4.2.2. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu kýtự. .26
4.2.3. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian. .30
4.2.4. Các hàm chuyển đổi kiểu . .32
4.3. HÀM THAO TÁC TRÊN TẬP HỢP . .34
4.3.1. Các hàm tác động trên nhóm . .34
4.3.2. Mệnh đề GROUP BY. .35
4.4. MỘTSỐ HÀM MỚI BỔ SUNG TRONG Oracle9i . .36
4.4.1. Hàm NULLIF . .36
4.4.2. Hàm COALSCE . .36
4.4.3. Câu lệnh case . .36
4.5. BÀI TẬP. .36
4.5.1. Hàm trên từng dòng dữ liệu . .36
4.5.2. Hàm trên nhóm dữ liệu . .39
CHƯƠNG 5. LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU MỞ RỘNG. .40
5.1. KẾTHỢPDỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG . .40
5.1.1. Mối liên kết tương đương . .40
5.1.2. Mối liên kết không tương đương . .40
5.1.3. Mối liên kết cộng . .40
5.1.4. Liên kết của bảng với chính nó (tự thân). .41
5.1.5. Cách biểu diễn kết nối mới trong Oracle 9i . .41
5.1.6. Các toán tử tập hợp . .42
5.2. LỆNH TRUY VẤN LỒNG . .43
5.2.1. Câu lệnh SELECTlồng nhau. . .43
5.2.2. T oán tử SOME/ANY/ALL/NOTIN/EXITS . .43
5.3. CẤU TRÚC HÌNH CÂY. .44
5.3.1. Cấu trúc hình cây trong 1 table . .44
5.3.2. Kỹthuật thực hiện . .44
5.3.3. Mệnh đề WHERE trong cấu trúc hình cây . .45
5.4. BÀI TẬP. .46
CHƯƠNG 6. BIẾN RUNTIME . .50
6.1. DỮ LIỆU THA Y THẾ TRONG CÂU LỆNH . .50
6.2. LỆNH DEFINE . .50
6.3. LỆNH ACCEPT . .51
6.4. BÀI TẬP. .51
CHƯƠNG 7. T ABLE VÀ CÁC LỆNH SQL VỀ T ABLE. .52
7.1. LỆNH TẠO T ABLE. 52
7.1.1. Cú pháp tạo bảng . 52
7.1.2. Tính toán kích thước table (tham khảo) . 53
7.2. MỘTSỐ QUY TẮC KHI TẠO T ABLE . 54
7.2.1. Quytắc đặt tên Object . 54
7.2.2. Quytắc khi tham chiếu đến Object . 54
7.3. Các Kiểu dữ liệu cơ bản. 55
7.3.1. Kiểu CHAR . 55
7.3.2. Kiểu V ARCHAR2 . 55
7.3.3. Kiểu V ARCHAR . 56
7.3.4. Kiểu NUMBER . 56
7.3.5. Kiểu FLOA T. 56
7.3.6. Kiểu LONG . 56
7.3.7. Kiểu DA TE . 57
7.3.8. Kiểu RAW và kiểu LONG RAW. 58
7.3.9. Kiểu ROWID . 58
7.3.10. Kiểu MLSLABEL. 58
7.3.11. Chuyển đổi kiểu . 58
7.4. RÀNG BUỘC DỮ LIỆU TRONG T ABLE . 59
7.4.1. NULL/NOT NULL . 59
7.4.2. UNIQUE . 59
7.4.3. PRIMARYKEY. 59
7.4.4. FOREIGN KEY ( Referential ) . 60
7.4.5. CHECK . 60
7.5. LỆNH DDL CAN THIỆP TỚI T ABLE . 60
7.5.1. Chỉnh sửa cấu trúc table . 60
7.5.2. Các lệnh DDL khác . 61
7.5.3. Chú dẫn cho table . 61
7.5.4. Thay đổi tên object. 62
7.5.5. Xóa dữ liệu của table . 62
7.6. THÔNG TIN VỀ T ABLE TRONG TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU. .62
7.7. BÀI TẬP. .63
CHƯƠNG 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU. .64
8.1. THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG T ABLE . .64
8.1.1. Thêm mới dòng dữ liệu . .64
8.1.2. Cập nhật dòng dữ liệu . .65
8.1.3. Lệnh Merge. .65
8.1.4. Xóa dòng dữ liệu. .66
8.1.5. Lỗi ràng buộc dữ liệu . .66
8.2. LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIAO DỊCH. .66
8.3. BÀI TẬP. .67
CHƯƠNG 9. SEQUENCE VÀ INDEX. .68
9.1. SEQUENCE. .68
9.1.1. Tạo Sequence. .68
9.1.2. Thay đổi và huỷsequence . .69
9.2. INDEX. .69
9.2.1. Tạo index . .69
9.2.2. Sử dụng index. .69
9.3. BÀI TẬP. .70
CHƯƠNG 10. VIEWS . .71
10.1. VIEWS . .71
10.1.1. Tạo view . .71
10.1.2. Xóa các view . .71
10.2. BÀI TẬP. .72
CHƯƠNG 11. QUYỀN VÀ BẢO MẬT . .73
11.1. QUYỀN - PRIVILEGE . .73
11.2. ROLE. .74
11.3. SYNONYM. .74
CHƯƠNG 12. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PL/SQL. .76
12.1. TỔNG QUAN VỀ PL/SQL . .76
12.1.1. Cú pháp lệnh PL/SQL . .76
12.1.2. Khối lệnh PL/SQL. .76
12.2. LỆNH LẬP TRÌNH PL/SQLĐƠN GIẢN . .77
12.2.1. Lệnh IF . .77
12.2.2. Lệnh lặp LOOP khôngđịnh trước . .78
12.2.3. Lệnh lặp LOOP có định trước . .78
12.2.4. Lệnh lặp WHILE . .78
12.2.5. Lệnh GOTO, nhảy vô điều kiện . .78
12.3. GIỚI THIỆU CURSOR . .79
12.4. CÁC KIỂU DỮ LIỆU THÔNG DỤNG. .81
12.4.1. Kiểu dữ liệu T able . .81
12.4.2. Kiểu dữ liệu Record . .81
12.4.3. Sao kiểu dữ liệu một dòng . .82
12.4.4. Sao kiểu dữ liệu của một cột . .82
12.4.5. Lệnh SELECT . INTO. .82
12.5. BÀI TẬP. .83
CHƯƠNG 13. GIỚI THIỆU PROCEDURE BUILDER . .84
13.1. CÁC THÀNH PHẦN TRONG PROCEDURE BUILDER . .84
13.1.1. Object Navigator . .84
13.1.2. ProgramUnit Editor. .85
13.1.3. Store Program Unit Editor . .85
13.1.4. Database Trigger Edditor . .85
13.2. CÁC HÀM, THỦ TỤC . .86
13.2.1. Tạo hàm, thủ tục trên Client . .86
13.2.2. Tạo hàm, thủ tục trên Server . .86
13.2.3. Dò lỗi đối với các hàm, thủ tục . .87
CHƯƠNG 14. GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ P ACKAGE . .88
14.1. THỦ TỤC . .88
14.1.1. Tạo thủ tục . .88
14.1.2. Huỷbỏ thủ tục . .89
14.1.3. Các bước lưu giữ một thủ tục . .89
14.2. HÀM . .89
14.2.1. Tạo hàm. .90
14.2.2. Thực hiện một hàm . .90
14.2.3. Lợi ích của việc sử dụng hàm . .91
14.2.4. Một số hạn chế khi sử dụng hàm trong câu lệnh SQL . .91
14.2.5. Huỷbỏ hàm. .91
14.2.6. Hàm và thủ tục . .92
14.3. P ACKAGE. .92
14.3.1. Cấu trúc của package . .92
14.3.2. Tạo package . .93
14.3.3. Huỷpackage . .95
14.3.4. Lợi ích của việc sử dụng package . .95
14.3.5. Một số package chuẩn của Oracle . .96
CHƯƠNG 15. DA T ABASE TRIGGER . .97
15.1. TẠO TRIGGER . .97
15.1.1. Phân loại trigger . .97
15.1.2. Lệnh tạo trigger . .98
15.1.3. Sử dụng Procedure builder để tạo trigger . .99
15.2. QUẢN LÝ TRIGGER . .100
15.2.1. Phân biệt database trigger . .100
15.2.2. Thay đổi trạng thái của database trigger . .101
15.2.3. Huỷbỏ trigger . .101
15.2.4. Lưu ý khi sử dụng trigger . .102
PHỤ LỤC . .103
A -T ÀI LIỆU THAM KHẢO . .103
B - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ. .103
 

 

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • anhhoa,bebo@gmail.com
  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll