Bài giảng Cấu trúc dữ liệu động


DS có thứ tự là DS mà các phần tử được sắp xếp theo một thứ tự nào đó dựa trên trường khoá. Ðể sắp xếp một danh sách, có 2 phương án:
Phương án 1: Hoán vị nội dung các phần tử trong danh sách 
 Sử dụng các thuật toán sắp xếp như trên mảng, dựa trên việc hoán vị nội dung của các phần tử
 Phương pháp này đòi hỏi sử dụng vùng nhớ trung gian, số lần hoán vị có thể lên đến bậc n^2. Làm cho thao tác sắp xếp chậm không tận dụng được các ưu điểm của DSLK

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll