Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật


Lập trình hướng đối tượng
Object oriented programming (OOP)
• Lâp trình hướng đối tượng giúp chúng ta cài đặt cácmô tả trừu tượng (đối
tượng dữ liệu và các phép toán) thành các đoạn mã chương trình
• Chương trình được thiết kế thành từng đoạn nhỏ, mỗiđoạn mô tả về một
đối tượng (thuộc tính dữ liệu, các phép toán trên dữ liệu)
• Hai thuốc tính quan trọng: đóng gói (encapsulation)và thừa kế
(inheritance)

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll